Paragram är ett konsultföretag som hjälper tidningar och andra medieföretag i utvecklingsarbetet att bli framgångsrika i den digitala konverteringen. Vi erbjuder tidningsföretag:

> Strategisk rådgivning, analys och affärsutveckling för att bli framgångsrik i den digitala konverteringen. Ett verktyg i arbetet är modellen för
digital transformation.
> Analysera nuläge och ta fram konkreta förslag på vad som kan förenklas och förbättras inom olika delar av verksamheten.
> Benchmarking och best practise genom stor kunskap i hur andra tidningar arbetar. En verktyg i arbetet är
Tidningsnyckeln.
> Projektledning för att genomföra förändringsarbete

Paragram har genomfört uppdrag för mer än 60 svenska dagstidningar, förlag och andra medieföretag, samt för ett stort antal internationella tidningsföretag som associerad konsult till
WAN-IFRA Consulting.


Exempel på kunder och genomförda uppdrag:


imgres
Paragram är affärsutvecklare och projektledare vid utveckling av TT Nyhetsbyråns tjänster och produkter inom bland annat redaktionell outsourcing.

Pasted Graphic
An analysis was performed to identify the current situation and to propose how the editorial organisation and the production processes could be modernised, streamlined and adapted to multi-channel publishing. Advisor in a successful implementation process.


Paragram har varit rådgivare i flertalet av Värmlands Folkblads förändringsprojekt, bland annat organisatoriska förändringar inom redaktion och annons.


Paragraf har varit rådgivare och genomfört ett flertal analyser för Norran. Bland annat inom möjliga samordningseffekter med andra tidningar och redaktionell utveckling.

Pasted Graphic 1
Overall review of the editorial production workflow and organisation and provide concrete suggestions of how it can be simplified and streamlined.


Paragram är rådgivare i Egmont Tidskrifters fortsatta utvecklingsarbete med att samordna organisationen och förenkla tidningsproduktionen i alla kanaler. Paragraf stödjer också Hemmets Journal i deras fortsatta utveckling av organisation och produktionsflöden.

Pasted Graphic 2
Review of editorial production an recommendation for a new CMS.


Paragram är rådgivare och programansvarig vid planering av Wan-Ifras tidningskonferens DagsVara 2014.


Paragram stödjer Talentum i utvecklingsarbete inom förlagets övergripande organisation och produktion.

Pasted Graphic 3
Analysis of trends in newsrooms and editorial workflows and how it corresponds to challenges for current and future publishing systems.


Paragram stödjer HD i utveckling av den redaktionella organisationen.


Paragram har analyserat annonsorganisation och annonsproduktion inom koncernen som numera också omfattar Skånemedia.

Pasted Graphic
Paragram har genomfört en kartläggning och benchmarking av tidningskoncernens tre tidningar i form av en redanalys och tidningsnyckeln.


Paragram har analyserat delar av tidningsframställningen inom LRF Media.


Paragram är rådgivare i tidningskoncernens redaktionella utvecklingsarbete.


Paragram har genomfört en kartläggning och varit rådgivare i tidningskoncernens utvecklingsarbete. Arbetet omfattar bland annat kartläggning, benchmarking och samordningsmöjligheter.

Pasted Graphic
Paragram har analyserat annonsorganisation och annonsproduktion inom VK och Folkbladet. Paragram har också genomfört en kartläggning och benchmarking av tidningskoncernens tre tidningar i form av en redanalys och tidningsnyckeln.


Paragram är projektledare i förlaget Talentums utvecklingsarbete med att förenkla tidningsproduktionen.


Paragram gör ett förstudie inom Aller Media inför införandet av ett nytt redaktionellt system.


Paragram analyserar nyhetsbyrån TT Spektras interna processer. Målet är att lämna förslag på hur de kan förenklas och effektiviseras.


Paragram är projektledare i Egmont Tidskrifters utvecklingsarbete med att utveckla och samordna organisationen, förenkla tidningsproduktionen och införa användarvänliga och effektiva produktionssystem.


Paragram har analyserat tidningsframställningen inom Hemmets Journal. Målet med uppdraget var att utifrån en kartläggning av nuläget beskriva hur tidningens organisation och produktionssätt kan utvecklas och förenklas. I det fortsatta utvecklingsarbetet har sedan Paragram varit rådgivare.


Paragram har först analyserat det redaktionella bildflödet på tidningen för att sedan som projektledare varit ansvarig för genomförandet av ett enklare och mer effektivt bildflöde med bättre verktyg och en snabbare och enklare hantering för bildavdelning och redigering.


Paragram har i en nyckeltalsanalys jämfört tidningarna. Målet var att på ett relevant sätt jämföra kostnader, intäkter, personal och effektivitet inom olika områden för tidningsverksamheten och analysera styrkor och svagheter.


Paragram är projektledare när Värmlands Folkblad upphandlar och inför nytt redaktionellt system, och i samband med det bättre och enklare sätt att framställa VF:s tidningar.


Paragram har analyserat tidningsframställningen inom Hjemmet Mortensen och Egmonts förlag. Målet med uppdraget är att utifrån en kartläggning av nuläget beskriva hur förlagets produktion kan utvecklas genom att bli enklare, effektivare, samordnas och bli mer flexibel att hantera varierande publiceringsformer och titlar.


Paragram har varit rådgivare och projektledare vid utveckling av redaktionens tidningsproduktion.


Paragram har analyserat den samordnade annonsorganisationen inom Norrbottens Media. Målet var att lämna förslag som kan resultera i en enklare och effektivare annonsproduktion och en modern annonsorganisations.


Paragram har som projektledare utvecklat en ny nyckeltalsmodell med närmare 100 olika nyckeltal för tills vidare 3 dagstidningar. Målet är att på ett enkelt sätt kunna jämföra produkter, kostnader, intäkter, personal och effektivitet inom olika områden för tidningsverksamheten.


Paragram har analyserat hur Talentum förlags tidningsframställning kan utvecklas genom att bli enklare, effektivare, samordnas och bli mer flexibel att hantera varierande publiceringsformer och titlar.


Paragram är projektledare när Svenska Dagbladet upphandlar och inför nya arkivsystem och inför nya redaktionella arbetsflöden.Paragram har för Tasteline analyserat produktionsflödet och hur det kan förenklas.Paragram har varit rådgivare vid arbetet att se över möjlig samordning mellan annonsavdelningarna inom Gävletidningar och Dalarnas Tidningar.Paragram var projektledare när Svenska Dagbladet upphandlade och införde nya redaktionella verktyg (bland annat Newspilot och InDesign) på tidningens redaktion. Målet har varit att redaktionen ska vara rustade för framtiden med moderna verktyg som inkluderar gemensam planering, bättre mobilitet, enklare sidproduktion och bättre samordning med tidningens webb-bolag. Närmare 250 personer har utbildats och driftsats i helt nya verktyg och arbetssätt.Paragram har varit rådgivare i ett projekt där möjlig samordning mellan annonsavdelningarna inom Gota Media-koncernen har undersökts.Paragram har gjort en analys inom redaktion och annonsavdelning på tidningarna inom SkD-koncernen. Målet var att lämna förslag på möjligheterna till en enklare och effektivare produktion, en anpassad organisation och möjlig samordningParagram har gjort en organisations- och produktionsanalys inom redaktionen. Målet var att lämna förslag som ska resultera i en enklare och effektivare produktion, samt att beskriva en ny och anpassad organisation.


Paragram har analyserat tidningens redaktionella bildhantering. Målsättningen har varit att lämna förslag på en enklare och mer effektivt bildflöde med en snabbare genomströmning av bilder till redigeringen och att skapa utrymme för fler bilder från externa källor. Paragram är nu projektledare i genomförandet av det nya bildflödet.
Paragram har analyserat tidningens organisation och arbetssätt inom redaktion och annonsavdelning. Målet var att lämna förslag som ska resultera i en enklare och effektivare produktion, samt att beskriva en ny och anpassad organisation.Paragram har analyserat tidningens formatstyrning och rutiner för att på bästa sätt planera och utnyttja möjliga tidningsvolymer samtidigt som risknivån minimeras för förseningar i tryckeri och distribution.
Paragram har analyserat bildavdelningens arbete och varit projektledare i att genomföra en ny bildorganisation och ett effektivare bildflöde på tidningen.Paragram har analyserat annonsproduktion och annonsorganisation och möjlig samordning med nyförvärvade Annonstidningen.Paragram var projektledare för organisation och produktionsflöde när Tabloidtryck startade nytt tryckeri i Södertälje. I det nya tryckeriet trycks idag bland annat SvD och Aftonbladet.Paragram har som projektledare utvecklat en ny nyckeltalsmodell för 12 dagstidningar med mål att på ett enkelt sätt kunna jämföra kostnader, intäkter, personal och effektivitet inom olika områden för tidningsverksamheten.Paragram har analyserat annonsorganisation och annonsproduktion och samordning mellan BLT och nystartade bolaget Mediealliansen för annonsförsäljning och annonsproduktion.

Paragram har tidigare analyserat möjlig samordning inom annonsproduktion och annonsorganisation inom koncernen.Paragram har kartlagt behov inför upphandling av nytt redaktionellt system och varit rådgivare i upphandlingsprocessen.Paragram har kartlagt tidningarnas annonsproduktion och annonsorganisation och lämnat förslag på möjlig samordning tidningarna emellan.

Paragram har tidigare analyserat tidningarnas IT-funktioner och lämnat förslag på möjlig samordning.Paragram har analyserat produktionssätt och affärsmodell för av tidningar inom Bonnier-koncernen samägt Internetbolag.


Paragram har analyserat organisation och arbetssätt inom annonsavdelningen. Målet var att lämna förslag som ska resultera i en enklare och effektivare produktion, samt att beskriva en ny och anpassad organisation.


Paragram har analyserat Irlands ledande annonstidnings organisation och produktionssätt och lämnat förslag på hur tidningen kan effektiviseras och utvecklas för att möte det nya medielandskapet.


Paragram har i en utredning jämfört organisation och produktion av annonstidningar i Norge och i Sverige.
Paragram har analyserat tidningsproduktionen inom Medströms förlag.
Paragram har deltagit i utvecklingen av tidningsproduktionen inom Medströms Annonsförlag.


Paragram har för Matchwork Sverige arbetat som affärsutvecklingschef. Matchwork tillhandahåller en jobbplattform på webben för dagstidningar. I Sverige används den av ett 10-tal tidningar, däribland Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan.


Paragram har analyserat verksamheten för produktion av TV-sidor inom bolaget Futurum.
Paragram har tidigare analyserat möjlig samordning inom annonsproduktion och annonsorganisation inom koncernen.


Paragram var projektledare vid genomförandet av ett nytt bildflöde på tidningen. Ett effektivare bildflöde med bättre service till redaktionens medarbetare.

Tidningsutgivarna
Paragram var projektledare för att ta fram en branschgemensam standard för annonsorder, AdConnexion. Standarden har sedan blivit en internationell IFRA-standard.


TriManagement och Paragram i samarbete har varit projektledare för att tillsammans med tidningsledningen uppnå uppsatta förbättringsmål samt att skapa en organisation som av egen kraft ständigt arbetar med att effektivisera sitt arbete


Paragram har varit rådgivare vid en genomlysning av tidningens organisation och produktionssätt. Paragram har också varit projektledare vid uppstart av tidningens lokaltidningar.


Paragram har varit projektledare vid några av de första etableringarna i utlandet.